21-08-2013 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Forslag til budget 2014: 1. behandling#2 - Reguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2013 og 2014 som følge af DUT#3 - Ændring af regionens bevillings- og kompetenceregler#4 - Samarbejdsaftale mellem regionerne om drift af den landsdækkende akutlægehelikopterordning#5 - Fremtidig organisering af hospitalsapoteksområdet#6 - Status på forsøgsordning med gebyr ved udeblivelser fra aftaler med hospitaler#7 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af bevilling til forsyningsaftaler#8 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af projektforslag for delprojekt 3#9 - DNV-Gødstrup: Flytning af midler til justeringsreserve#10 - Hammel Neurocenter og Urbakken: Godkendelse af projektforslag for Helhedsplanen samt udmøntning af bevilling til projektet#11 - Hospitalsenheden Horsens: Projekteringsbevilling etape 1B, Generalplanen#12 - Hospitalsenheden Horsens: Projekteringsbevilling til regnvandsforsinkelsesbassin#13 - Sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med spastisk lammelse#14 - Samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Region Midtjylland#15 - Godkendelse af bedømmelses- og tildelingskriterier for valg af totalrådgiver til "Psykiatrien i DNV-Gødstrup"#16 - Regionspsykiatrien Viborg-Skive: Etablering af nødstrømsanlæg#17 - Ændring af anlægsbevilling vedrørende Elbæk Højskole#18 - Høring af Midttrafiks budget 2014 - regional kollektiv trafik#19 - Etablering af drifts- og infrastrukturselskab for letbanen#20 - Ansøgning om støtte til initiativet Industriens image (Indstilling fra Vækstforum)#21 - Ansøgning om støtte til initiativet Industrielle forretningsmodeller (Indstilling fra Vækstforum)#22 - Ansøgning om støtte til Fremtidens industri - industriinkubatorer og Dansk Produktions Univers (Indstilling fra Vækstforum)#23 - Ansøgning om støtte til Skjern Å Naturturisme og Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland (Indstilling fra Vækstforum)#24 - Forlængelse og merbevilling til Future Food Innovation 2013-2014 (Indstilling fra Vækstforum)#25 - Anlægsregnskab for "anlæg 16", indkøb af medicoteknisk udstyr på Skejby Sygehus#26 - Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2012#27 - Godkendelse af årsregnskabet for Amgros I/S#28 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anders Kühnau om gastroskopisagen#29 - Orientering om status vedrørende apopleksiomlægningen#30 - Orientering om medicinrapporter for 1. kvartal 2013 for praksis- og hospitalsområdet#31 - Orientering om varetagelsen af hæmatologi i den midterste del af regionen#32 - Orientering om Anna Amalia's initiativ til at tage større socialt ansvar#33 - Orientering om Vækstpartnerskabsaftale 2013#34 - Orientering om opfølgning på resultatkontrakter - pr. 1. marts 2013#35 - Orientering om analyse af den danske fødevareklynge med udgangspunkt i Region Midtjylland#36 - Orientering om Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation - status for projektudvikling#37 - Orientering om tværregionalt samarbejde mellem Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland

Dette møde er ikke indekseret, vi beklager

Denne video er set i alt: 2
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.