21-03-2012 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortet#2 - Godkendelse af omstillingsplan for det regionalt drevne socialområde#3 - Dimensionering af uddannelsespladser til pædagoguddannelsen 2012/2013 i Region Midtjylland#4 - Orientering om aktiviteten på AMK-vagtcentralen i 2011#5 - Forslag om at Karup Udrykningsbilen ændres til en døgndækkende, ulønnet og frivillig 112-førstehjælperordning#6 - Bevillingssag: Styrkelse af respirationsteamet#7 - Bevillingssag: Køb af lokaler til Randers Sundhedscenter#8 - Bevillingssag: Godkendelse af bevilling til projektorganisation og eksterne rådgivere i forbindelse med projektet ”Flytning af Risskov til DNU”.#9 - Bevillingssag: Igangsættelse af hovedprojektering og udførelse af underprojekt Færdiggørelsesarbejder samt orientering om udbuddet af byggepladsens fællesfaciliteter vedrørende DNU#10 - Bevillingssag: Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for ombygning af eksisterende Skejby samt bevilling til nedrivning af bygning#11 - Godkendelse af projektforslag samt bevilling til opførelse af Teknisk Bygning VVS på DNU#12 - Godkendelse af Region Midtjyllands deltagelse i ELENA - EU-energispareprojekt#13 - Godkendelse af samarbejdsaftale om behandling af somatiske patienter mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland#14 - Status på Ortopædkirurgisk Visitationssamarbejde og godkendelse af ændring af servicemål#15 - Finansiering af meraktivitetsprojekt inden for reumatologi samt status på lægesituationen inden for specialet#16 - Lægelig dækning af akutklinikkerne i Grenaa, Ringkøbing og Skive#17 - Risikorapportering 4. kvartal 2011 vedrørende Det Nye Universitetshospital i Aarhus, DNU#18 - Risikorapportering for 4. kvartal 2011 for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg#19 - Godkendelse af forslag til ændring af regionale buskøreplaner ved køreplanskiftet i juni 2012#20 - Godkendelse af udkast til indberetning om jordforurening 2011 - jordforureningsplan for 2012#21 - Bevilling til Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, "Energi i Væksten" - Indstilling fra Vækstforum#22 - Bevilling til videreførelse af delinitiativ under MedTech Innovation Center - Indstilling fra Vækstforum#23 - Bevilling til initiativet VAND: Fra global udfordring til regional vækst - Indstilling fra Vækstforum#24 - Bevilling til forlængelse af "Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter" - Indstilling fra Vækstforum#25 - Bevilling til foreningen Vestdansk Investeringsfremme - Indstilling fra Vækstforum#26 - Bevilling til Region Midtjyllands deltagelse i Foodbest-partnerskabet - Indstilling fra Vækstforum#27 - Bevilling til psykiatriens deltagelse i kunstbiennalen Socle du Monde#28 - Revidering af Byggeregulativ for Region Midtjylland#29 - Energimærkning af regionens bygninger, aftalebundne energibesparelsesprojekter#30 - Godkendelse af anlægsregnskab for køb og ombygning af Ålevej 50, Tørring for Kildebjerget Kostskole#31 - Anlægssag Ulriksdal#32 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen om projekt "krop og kræft" på Aarhus Universitetshospital#33 - Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet#34 - Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende etiske dilemmaer#35 - Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende klimaudfordringer#36 - Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende multisygdom#37 - Orientering om tildeling af satspuljemidler til de sikrede institutioner i Region Midtjylland#38 - Hovedpunkter i høringssvar til 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse#39 - Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår, orientering om resultater for 2011#40 - Orientering om status for kræftpakker 2. halvår 2011#41 - Orientering om udvidet frit sygehusvalg i 2011#42 - Orientering om aktivitet på hospice i 2011#43 - Orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt for 2011#44 - Orientering om ansøgninger om indvinding af råstoffer uden for udlagte råstofgraveområdert1 #45 - Ændret udpegning til det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde
Denne video er set i alt: 6
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.