28-09-2011 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Anmodning om orlov fra regionsrådet og indkaldelse af stedfortræder#2 - Forslag til budget 2012: 2. behandling#3 - Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2011#4 - Revisionsberetninger for regnskabsåret 2010 og endelig godkendelse af Årsrapport 2010#5 - Revisionsberetning nr. 18 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2010#6 - Revisionsberetning nr. 20 af 15. august 2011#7 - Udbud af "Det tredje øje" til Regionshospitalet Viborg og DNV-Gødstrup#8 - Navngivning af den fusionerede enhed Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter, Skive#9 - Ændring af fundats for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups Kunstfond#10 - Godkendelse af lejeaftaler på Regionshospitalet Viborg#11 - Midlertidig omlægning af to døgnpladser på Hospice Djursland til et ambulant palliativt dagtilbud#12 - Omlægning af Regionshospitalet Ringkøbing til Ringkøbing Sundhedshus#13 - Implementering af forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler i Randers Kommune#14 - Godkendelse af Rammeaftale 2012 på social- og specialundervisningsområdet#15 - Anlægsbevilling til ombygning af hovedbygningen på Blåkærgård#16 - Bevillingssag: Projektforslag til udvidelse af Tangkærcentret#17 - Bevillingssag: Anlægsbevilling til erstatningsbyggeri for Granbakkens nedbrændte afdeling Egegården i Paderup#18 - Sammenlægning af Bo- og aktivitetstilbuddet Saustrup med de 4 andre regionalt drevne sociale tilbud#19 - Nedlæggelse af 6 sikrede pladser på Den sikrede institution Grenen og i konsekvens heraf stop for anlægssag#20 - Godkendelse af sundhedsaftaler på hjerneskadeområdet#21 - Region Midtjyllands deltagelse i letbaneprojektet i Aarhus-området#22 - Bevilling af udviklingstilskud til etablering af Akademi for Talentfulde Unge i Region Midtjylland#23 - Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til erhvervsturismeprojekter#24 - Godkendelse af programansøgning til Pulje til kommuners og regionens landdistriktsprojekter under aftalen om Grøn Vækst#25 - Indstilling af medlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komité#26 - Udtalelse fra Statsforvaltningen#27 - Orientering om aktivitet på hospice i 2010#28 - Orientering om patientkontorets årsberetning 2010#29 - Orientering om aktivitet på AMK-vagtcentralen 1. januar - 30. juni 2011#30 - Orientering om årsberetning 2010 fra det psykiatriske patientklagenævn

Der findes kun video optagelse af mødes første time, Vi henviser til det skriftlige referat.

Denne video er set i alt: 6
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.