25-05-2011 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Region Midtjyllands Årsregnskab 2010#2 - Budgetoverførsler 2010 til 2011 og følgende budgetår 2012 - 2014#3 - Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2011#4 - Drøftelse af borgertopmøde lørdag den 5. marts 2011#5 - Svar til Statsforvaltningen vedrørende klage fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti#6 - Nye økonomiske styringsmodeller på sundhedsområdet#7 - Bevilling til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag til Delprojekt Vareforsyning BYG, DNU#8 - Udmøntning af puljer til indkøb af medicoteknisk udstyr 2011-2012#9 - Realisering af Stråleplan for Region Midtjylland 2011#10 - Tidsplan for revision af Region Midtjyllands Palliationsplan#11 - Direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser#12 - Sammenlægning af 4 sociale tilbud for borgere med udviklingshæmning og særlige problematikker i forhold til adfærd#13 - Udvikling i aktivitet og produktivitet i behandlingspsykiatrien 2008 - 2010#14 - Orientering om Danske Regioners rapport om benchmarking af psykiatrien - herunder nøgletal for aktiviteten i 2009#15 - Råstofplan 2012 - revision af Råstofplan 2008#16 - Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter#17 - Forlængelse af rente- og afdragsfrihed på lån til Performers House Silkeborg#18 - Likvidation af Forskningsfonden for Midt- og Vestjylland#19 - Høringssvar på henvendelse fra delstatsregeringen i Slesvig-Holsten vedrørende en Danmarksstrategi#20 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til medfinansiering af projekt Industry Smart Center MIDT#21 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til videreførelse af Kontaktmæglerinitiativet#22 - Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tiltrækning og afvikling af større sportsevents og udnyttelse af erhvervspotentialet#23 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til turismemæssig udnyttelse af tv-serie#24 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til programmet Udvikling og omstilling af vindmølleindustrien i Region Midtjylland#25 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til medfinansiering af projekt Scandinavian Game Developers#26 - Forslag til navngivning#27 - Forvaltningsrevision - Analyse af vækst i personaleforbrug 2007-2010#28 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende "Det tredje øje", Det Nye Universitetshospital i Århus#29 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende besparelser besluttet på regionsrådsmødet den 23. februar 2011#30 - Orientering om organisering af rådgiverydelser, herunder det "3. øje", i forbindelse med DNV-Gødstrup projektet#31 - Endelig beretning fra Rigsrevisionen om elektroniske patientjournaler på hospitalerne#32 - Orientering om status for kræftpakker januar 2011#33 - Orientering om NIP-resultater for apopleksi 2010#34 - Varetagelse af hepatitisbehandling af indsatte i statsfængslerne i Region Midtjylland#35 - Orientering om Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud i 2010#36 - Opfølgning på regionale erhvervsudviklingsaktiviteter finansieret af regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum#37 - Orientering om notat om anvendelsesmuligheder for halm til energiformål#38 - Orientering om arbejdet med hensigtserklæringerne i budget 2011#39 - Orientering om udvendig vedligeholdelse af Region Midtjyllands bygninger#40 - Valg af totalrådgiver til DNV-Gødstrup projektet
Denne video er set i alt: 4
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 3
There is no video in the channel yet. There is no video yet.