23-03-2011 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af forslag til ændringer af regionale buskøreplaner ved køreplanskiftet juni 2011#2 - Godkendelse af aftale med DSB om overtagelse af trafikdriften på Odderbanen#3 - Råstofplan 2008 - Råstofgraveområde Jeksen i Skanderborg Kommune#4 - Ansøgning om tilskud til projektet Billeder af Vand#5 - Vedtagelse af ny procedure for regionsrådets beslutninger om finansiering af erhvervsfremmeaktiviteter efter indstilling fra Vækstforum#6 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til programmet Teknologiudvikling inden for energi og miljø i små og mellemstore virksomheder#7 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til programmet Udvikling og omstilling af vindmølleindustrien i Region Midtjylland#8 - Godkendelse af Region Midtjyllands udbudsstrategi#9 - Ansøgninger om varetagelse af funktioner i Sundhedsstyrelsens opsamlende ansøgningsrunde#10 - Bevillingssag: Indflytning fra Regionshospitalet Brædstrup til Regionshospitalet Horsens#11 - Bevillingssag: Godkendelse af styringsmanual og planlægning af kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg i 2011#12 - Bevillingssag: Frigivelse af anlægsbevilling til tagrenovering på Århus Universitetshospital, Risskov#13 - Bevillingssag: Udvidelse af kapaciteten på Respirationscenter Vest#14 - Bevillingssag: Godkendelse af princip for udmøntning af midler til anlæg og medicoteknisk udstyr som en konsekvens af omstillingsplanen#15 - Godkendelse af revideret udgifts- og indtægtsbevilling til TrygFondens Familiehus#16 - Kvalitetsfondsprojekt: Godkendelse af bevilling til vedligeholdelse og forstærkning af veje til byggepladsen for DNV-Gødstrup#17 - Godkendelse af det videre arbejde vedrørende forsyningsstrukturen på Det Nye Universitetshospital i Århus samt orientering om sammenligning af kvadratmeter-priser for håndværkerudgifter med udvalgte hospitalsbyggerier#18 - Fremlæggelse af risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus, 4. kvartal 2010#19 - Aktivitetsrapport for den neonatale transportordning 2009#20 - Udrulning af opfølgende hjemmebesøg til Silkeborgklyngen#21 - Opfølgning på betænkning fra Det Midlertidige Udvalg til belysning af effekt og nytteværdi af nye dyre lægemidler i Region Midtjylland#22 - Omlægning af 8 døgnpladser for børn og unge til 8 midlertidige botilbudspladser for unge voksne på Ungdomshjemmet Holmstrupgaard#23 - Anlægsbevilling til projektering af boliger til borgere med Huntingtons Chorea på Tangkær samt erstatningsboliger til Tangkærs socialpsykiatriske målgruppe#24 - Godkendelse af byggeprojekt vedrørende etablering af fysiske rammer til ungdomsretspsykiatriske pladser#25 - Godkendelse af projektforslag i forbindelse med ombygning af Bygning 14H, på Aarhus Universitetshospital, Risskov til et retspsykiatrisk sengeafsnit#26 - Reetablering af sengeafsnit og ombygning af Bygning 14J, Aarhus Universitetshospital, Risskov#27 - Omlægning af anlægsprojekter på socialområdet fra almen boligloven til serviceloven#28 - Sammenlægning af Bo- og rehabiliteringscentret Fogedvænget og Høskoven Trænings-, Bo- og aktivitetshus#29 - Indarbejdelse af 8 midlertidige pladser til personer med autisme spektrum forstyrrelser og udadreagerende adfærd i rammeaftalen for 2011#30 - Vedtagelse af mødeplan for 2012 for regionsrådet#31 - Godkendelse af anlægsregnskab for projektet fælles bygningsvedligeholdelse i Hospitalsenheden Vest#32 - Godkendelse af anlægsregnskab for Fase 0-projektet "Etablering af fælles akutmodtagelse i Hospitalsenheden Vest"#33 - Godkendelse af anlægsregnskab for projektet "Renovering af Urologi og Dialyse" på Regionshospitalet Holstebro#34 - Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af ekstra flowstue m.m. på Regionshospitalet Silkeborg#35 - Orientering om resultater vedrørende NIP-akut mave-tarm kirurgi#36 - Orientering om resultater vedrørende NIP-apopleksi#37 - Orientering om resultater vedrørende NIP hjerteinsufficiens#38 - Orientering om resultater fra den Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabase for Brystkræft#39 - Orientering om udvidet frit sygehusvalg i 2010
Denne video er set i alt: 2
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.