2019-06-26 Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Aarhus Universitetshospitals økonomi - herunder handleplan og besparelser#2 - Budget 2019 - Udmøntning af besparelser#3 - Principper for salg af tobaksvarer og alkohol på hospitalerne i Region Midtjylland#4 - Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023#5 - Udmøntning af en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College#6 - Finansiering af flash glukosemålere til voksne i 2019#7 - Finansiering af nye behandlinger i 2019#8 - Forslag om præhospital overtagelse af sundhedsfaglig ledsagelse ved transporter til/fra hospitaler i andre regioner#9 - Principper for patientinformation ved lange ventetider#10 - Forsøgsordning om bedre udnyttelse af regionens udbudsaftaler med privathospitaler#11 - Orientering om anbefalinger for tværsektorielt samarbejde på akutområdet#12 - Godkendelse af samarbejdsaftale vedrørende kommunale akutfunktioner#13 - Godkendelse af accept af tilskud fra pulje til etablering af læge- og sundhedshuse samt reviderede projektbeskrivelser#14 - Søndersøparken Viborg: Oplæg til Helhedsplan#15 - Regionshospitalet Viborg: Bevilling til brugsvandsinstallation på grund af legionella#16 - Regionshospitalet Randers: Anlægsbevilling til ny sterilcentral#17 - Hospitalsenheden Vest: Etablering og finansiering af en minicyklotron (vandgenerator)#18 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af arealfordeling mellem Region Midtjylland og Herning Kommune#19 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af budgetjustering vedrørende fællesfaciliteter for Skurby#20 - Godkendelse af Projektforslag til IT-Driftscentre i Gødstrup#21 - Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af donation til kunstnerisk og arkitektonisk udformning af rummene til kirke, tro og fordybelse i Forum samt udskillelse af bevilling til Novo Nordisk Fondens puljer til apparatur m.v.#22 - Anlægsbevilling og kapacitetsudvidelse i Viborg til Specialområde Børn og Unge#23 - Mageskifte som led i etablering af haveprojektet Pusterummet ved Skive Sundhedshus#24 - DNU: "Det tredje øje"-rapport for 1. kvartal 2019#25 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje"-rapport for 1. kvartal 2019#26 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje" rapport for 1. kvartal 2019#27 - Kvartalsrapport Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2019#28 - DNV-Gødstrup Psykiatri: "Det tredje øje"-rapport#29 - Godkendelse af anlægsregnskab for Regionshospitalet Horsens vedrørende nyt centralt køleanlæg, nye nødstrømsanlæg og nye transformere#30 - Revisionsberetning nr. 44 om Region Midtjyllands regnskab 2018 og endelig godkendelse af årsregnskab 2018#31 - Revisionsberetning nr. 43 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2018 for Region Midtjylland#32 - Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2018#33 - Mål og strategi for drift og udvikling af Region Midtjyllands ejendomme#34 - Revidering af Region Midtjyllands Byggeregulativ#35 - Forslag om miljømærkningspolitik#36 - Opfølgning på handleplan 2019 for regional udvikling#37 - Godkendelse af justerede delegerings- og kompetencefordelingsregler#38 - Overdragelse af erhvervsudviklingsområdet til Erhvervsstyrelsen og korrektion af hensættelser#39 - Udmøntning af midler fra tilbageløb og fra budgetrevision under regional udvikling#40 - Klimatorium og AquaGlobe som fyrtårne for klimatilpasning og vandløsninger#41 - Region Midtjyllands engagement i Central Denmark EU-Office#42 - Overflytning af Tørring Gymnasium til Fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde i Trekantområdet#43 - Etablering af et netværk for kultur, beskæftigelse og sundhed#44 - Opsigelse af samarbejdsaftaler i Ungarn#45 - Afrapportering af forenklingsinitiativer#46 - Målbilledet på sundhedsområdet og ledelsesberetninger#47 - Målbilledet for socialområdet#48 - Forslag om studietur for hospitalsudvalget#49 - Vedtagelse af mødeplan 2020 for regionsrådet#50 - Orientering om Patientkontorets årsberetning 2018#51 - Orientering om proces vedrørende konvertering af mer-/overarbejde til faste stillinger#52 - Orientering om udviklingen i medicinforbruget i Region Midtjylland efter 1. kvartal 2019#53 - Orientering om samarbejde med privathospitaler i 2018 og forventninger til 2019#54 - Orientering om aktiviteten på hospice#55 - Orientering om anvendelsen af Region Midtjyllands forskningsmidler i 2018#56 - Orientering om ændring af sundhedsloven#57 - Orientering om indberetning om jordforureningsaktiviteter i 2018#58 - Orientering om bevilling af 50 mio. kr. til Cheminova-forureningerne på Harboøre Tange#59 - Orientering om udviklingen i de regionale arbejdspladser

Se eller gense Regionsrådsmødet d. 26. juni 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 511
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 7
There is no video in the channel yet. There is no video yet.